مرگ(۲)

مرد و  در فرآيندی از تاخير و تفاوت ما خوانديم..

چند روز قبل ژاک شيراک خبر مرگ اين يکی ژاک را اعلام کرد..

مرد ديگه....

وفکر می کنم خيلی ها در ايران نيای دايه معنوی خودشان را از دست دادند..

می رم سراغ بقيه گزارش ..........................

شما چيزی از اين فهميدين؟

منظورم از اين ژاکه يا اين نوشته

مطمئنم خيلی ها هم از اينکه اسم کوچيکشو می گم عصبانی می شن..

دوست داشتم يه بار صورتشو می بوسيدم.

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
sooshiabs

منم دوسش داشتم اما اونم شالوده شکنی شد يه سری به ما بزن

marjan

چرا update نميکنی؟