برای هيچ

لبريز از نور و گرما به آسمانهای تهی هم نمی نگرم.

جهانی در پيرامون

هيچ هديه نهايی

برای هيچ می نويسم و برای هيچ خواننده ای

و تو که اين را می خوانی هيچ نيستی

 

/ 0 نظر / 12 بازدید