ته تهی و پليس ۱۱۰

شيری در آمل نگهبان خود را که به او غذا می داد خورد و

سپس از قفس خارج شده و يک شتر و يک گرگ را خورد.

پليس ۱۱۰ با حضور در محل با شليک گلوله شير را کشت.

 

ياد اون ماشين افتادم که تو اون خيابون خلوت پارک شده ..

سويچم روشه ..همون ماشين نقره ای اسپرت متاليک

که منو وسوسه می کنه.

آخر هفته اس. جون ميده برا ماشين دزدی .. ماشين سواری..

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
MOHSEN

اينجا چه بامزه اس .مرحوم بورخس کجان ؟